Фирмени обучения

Повишаване на личната ефективност

Намаляване и справяне със стреса

Подобряване на взаимодействията между хората

В продължение на повече от десет години, имах възможността да натрупам определена опитност и наблюдения, чрез които да достигна до следния извод: всеки един от нас е индивидуално-уникален и различен. Това важи с пълна сила и за всеки един работен екип, независимо в каква сфера е бизнесът, в който се развива той. Именно затова, всяко едно от обученията, които водя, се съставя върху първоначално създадена визия за екипа и неговите индивидуални нужди. Не случайно казвам първоначално, тъй като в процеса на опознаване с хората, участващи в обученията, модифицирам и променям подхода си, за да бъда максимално полезен както на всеки отделен човек от екипа (това се случва най-добре при екипи от 10 до максимум 15 души), така и на цялостната работа на бизнеса.

Моето верую е, че е нужно на първо място да се обърне внимание на изцяло човешкия, личен елемент на развитие и подобряване качеството на живот у всеки един от членовете на екипа, с който работя. Това е един от най-добрите начини той да бъде достатъчно ефективен във всяка една сфера от съществуването си, а именно и в професионалната, където прекарва голяма част от ежедневието си.

Обученията, които изготвям индивидуално, не са за работодателите, които се стремят единствено към по-голяма ефективност от страна на своите служители, а от там и на по-голяма печалба. Те са за тези, които истински ги е грижа за физическото, умствено, емоционално и духовно здраве на служителите си. Вярвам, че има такива (макар и все още малко) все по-осъзнати собственици на различни типове бизнеси и ръководители на екипи, които все по-добре разбират до каква степен е важен цялостния подход в промяната на един човек.

Обученията, които предлагам са свързани именно с тази цялостна промяна, (разбира се за тези, които я желаят), а от там и до трайната във времето повишена ефективност в работната среда. Едното е пряко свързано с другото.

Свържете се с мен